UK frger final medium.jpg
 

Sveriges Universitets- och högskolekyrkor samarbetar genom Högskolekommittén (Sveriges Frikyrkoråd) och Svenska kyrkans arbetsgrupp för högskolearbete.

Högskolegruppen (svenskkyrklig) & Högskolekommittén (frikyrklig)

Vi möts till sammanträden fyra gånger per år för att samtala om och arbeta med ärenden som rör vårt arbete i universitets- och högskolevärlden. Huvuddelen av våra möten är gemensamma för de båda grupperna, där vi tar upp sådant som gäller oss alla. Sedan har vi kortare separata möten, där vi tar upp frågor som gäller enbart de frikyrkliga respektive de svenskkyrkliga medarbetarna.


Den svenskkyrkliga gruppen består f.n. av fyra medarbetare i Universitetskyrkan samt kontaktpersonen för universitets- och högskolefrågor på Kyrkokansliet, Inger Lise Olsen. Ordförande för gruppen är Per Pettersson, studentpräst i Örebro. Övriga i gruppen är:

  • Birgit Johansson, diakon, Växjö

  • Douglas Scott, präst, Linköping

Den frikyrkliga gruppen består av tre studentpastorer, fem samfundsrepresentanter. Ordförande för gruppen är Inga Johansson, samfundsrepresentant Equmeniakyrkan.

Övriga i gruppen är:

  • Anna Berndes, Studentpastor i Stockholm

  • Inga-Lill Dahlgren Nyberg, studentpastor i Jönköping

  • Elisabeth Ravelojaona, samfundsrepresentant Equmeniakyrkan

  • Mikael Nilsson, samfundsrepresentant SAM

  • Samuel Klintefelt, samfundsrepresentant Pingst

  • Öivind Tholvsen, samfundsrepresentant EFK

Kontakta gärna någon av oss om du har frågor & funderingar eller synpunkter som rör Universitetskyrkan.